فرهاد1842
فرهاد1842

آقا فرهاد1842

اهل گلستان است

تخصص او حسابداری است

متولد 1 ارديبهشت

تاریخ 9 اسفند 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

هیچ کس نمی تواندشروع بدگذشته راتغییردهدولی همه میتوانندبرای پایانی موفقیت آمیز،شروع جدیدی داشته باشند.

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان